Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor www.asmallgang.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.asmallgang.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Stichting A Small Gang Education en A Small Gang . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting A Small Gang Education en A Small Gang is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal, filmmateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Stichting A Small Gang Education en A Small Gang.

Indien van toepassing:

Fouten die ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Stichting A Small Gang Education en A Small Gang te mogen claimen of te veronderstellen.

Stichting A Small Gang Education en A Small Gang streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Stichting A Small Gang Education en A Small Gang aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.asmallgang.nl op deze pagina.